Latvijas Universitātes 76. Starptautiskās zinātniskās konferences sesija "Kognitīvās zinātnes"

February 23, 2018
University of Latvia, Faculty of Computing

(In Latvian)

Vadītājs: prof. Jurģis Šķilters

PROGRAMMA

14:30 - 14:45
Artis Luguzis, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa
Impact of demographic factors on color categorization.
Demogrāfisko faktoru ietekme krāsu kategorizācijā.

14:45 - 15:00
Aigars Kokins
Impact of visual perception and space on color determination in Munsell color system; as contrasted to instrumental measurement.
Vizuālās uztveres un telpas iespaids uz krāsas noteikšanu Mansela krāsu sistēmā, pretstatā instrumentālam mērījumam.

15:00 - 15:15
Dace Visnola
Colors' stories in art therapy.
Krāsu stāsti mākslas terapijā.

15:15 - 15:30
Anastasija Ņikiforova
Visual metaphors in the context of visual perception.
Vizuālās metaforas vizuālās uztveres kontekstā.

15:30 - 15:45
Līga Zariņa, Jurģis Šķilters
Form preferences and differences between topological and geometric factors in the perception of spatial relations.
Formu preferences un topoloģisko un ģeometrisko faktoru atšķirības telpisko attiecību uztverē.

15:45 - 16:00
Kafijas pauze

16:00 - 16:15
Kārlis Podnieks
Explanation and Understanding in a Model-Based Model of Cognition.
Ko modeļ-bāzētā izziņas modelī nozīmē izskaidrot un saprast?

16:15 - 16:30
Jurģis Šķilters, Līga Zariņa
RCC+F and the perception of ‘between’.
RCC+F un attiecību 'starp' uztvere.

16:30 - 16:45
Velta Skolmeistare, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa
Gramaticality ratings in Latvian.
Gramatiskuma vērtējumi Latviešu valodā.

16:45 - 17:00
Gurjit Theara, Līga Zariņa, Jurģis Šķilters, Juris Borzovs
Santa Barbara Sense of Direction Test and its analysis in the context of education.
Santa Barbaras virziena izjūtas tests un tā analīze izglītības profilu kontekstā.

17:00 - 17:15
Olga Matrosova
Children in space.
Bērni telpā.

17:15 - 17:30
Dyachenko Y., Soloviov O., Skarga-Bandurova I.
Approaches to cognitive architecture of autonomous intelligent agents.
Autonoma, ar intelektu apveltīta, aģenta kognitīvās arhitektūras izveides pieejas.